Renovatio Trading

Ai nevoie de suport specializat?
Contacteaza-ne!

Pentru orice neregula in procesul de furnizare, suntem aici pentru tine.
Echipa noastra dedicata vine in intampinarea nevoilor tale ori de cate ori ne soliciti ajutorul.

Romania, Bucuresti, Soseaua Nordului 62D, 014104
[email protected]
0213 182 010
0800 460 400
0213 182 013

Ghidul clientului final de energie electrica si gaze naturale

Chestionar de evaluare a nivelului de
satisfacție a clientului final

Renovatio Trading S.R.L., organizație specializată în furnizarea de energie electrică și gaze naturale, își bazează strategia de dezvoltare pe conceptele „excelență în afaceri” și „dezvoltare durabilă”, considerând că reușește să facă față concurenței numai dacă se impune pe piața energiei prin profesionalism, calitatea serviciilor oferite și adaptarea rapidă la noile cerințe din piață.

Apreciem în mod deosebit feedback-ul oferit de clienții noștri și valorificăm contribuția dumneavoastră în procesul nostru de îmbunătățire continuă, în scopul consolidării unei relații de colaborare reciproc avantajoase!

Vă mulțumim anticipat pentru completarea chestionarului!

Vă mulțumim pentru completarea formularului
Nr. crt Criterii de evaluare
Nivel
Foarte bun Bun Satisfacator Nesatisfacator
Interfata cu personalul Renovatio Trading S.R.L.
1. Cum evaluati politetea personalului nostru?
2. Cum evaluați timpul necesar să luați legătura cu persoana responsabilă?
3. Cum evaluați funcționarea modalităților de contact?
4. Cum evaluați modul în care am răspuns solicitărilor dvs.?
5. Cum evaluați nivelul nostru de profesionalism în relația cu dvs.?
Comunicarea
6. Cum evaluati politetea personalului nostru?
7. Cum evaluați timpul necesar să luați legătura cu persoana responsabilă?
8. Cum evaluați funcționarea modalităților de contact?
9. Cum evaluați modul în care am răspuns solicitărilor dvs.?
10. Cum evaluați nivelul nostru de profesionalism în relația cu dvs.?
Calitatea serviciului de furnizare
11. La ce nivel evaluați calitatea serviciului nostru?
12. Cum evaluați respectarea prevederilor contractuale?
13. Cum evaluați operativitatea soluționării reclamațiilor?
14. Cum evaluați eficiența soluționării reclamațiilor?
15. La ce nivel ați recomanda serviciul nostru altor clienți?
Apreciem punctul dumneavoastră de vedere
16. Vă rugăm să indicați aspectele care v-au nemulțumit în relația cu noi (dupa caz):
17. Va rugăm sa indicați aspectele pe care ne recomandați să le îmbunătățim (optional):
Nivel de încadrare generală, conform evaluării:
Foarte bun Bun Satisfacator Nesatisfacator
Completati toate campurile

Informatii clienti

Stim ca uneori intreaga procedura legata de achizitia energiei electrice / a gazelor naturale poate parea complicata. Tocmai de aceea, mai jos raspundem anticipat celor mai frecvente intrebari si vei regasi totodata informatiile reglementate prin regulamentele de furnizare, cu privire la cerintele de informare a clientilor finali

În conformitate cu Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată, art. 62, clienții finali au urmatoarele drepturi:

 1. • a) să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
 2. • a1) să participe inclusiv acei clienţi finali care oferă consum dispecerizabil prin agregare, pe toate pieţele de energie electrică, alături de producători, într-un mod nediscriminatoriu;
 3. • b) să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor la acesta sau să iniţieze acte adiţionale la contracte, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau
 4. completarea unor clauze contractuale;
 5. • c) să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare;
 6. • d) să solicite furnizorului sau operatorului de distribuţie să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele electrice;
 7. • e) să primească despăgubiri de la furnizor, operator de reţea sau alt client final, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestora ori în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei;
 8. • f) să se asocieze voluntar în vederea reprezentării intereselor clienţilor, conform reglementărilor ANRE;
 9. • f1) să acţioneze, individual sau în comun, în calitate de clienţi activi, conform reglementărilor emise de ANRE;
 10. • g) să achiziţioneze energia electrică de la un furnizor de energie, indiferent de statul membru în care este înregistrat furnizorul, cu condiţia să respecte normele aplicabile de comercializare şi de echilibrare stabilite pe teritoriul României;
 11. • h) să îşi schimbe furnizorul sau participantul la piaţă implicat în agregare, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, în termen de maximum 21 de zile de la iniţierea acesteia, iar nu mai târziu de anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului se va realiza în 24 de ore şi în orice zi lucrătoare, conform unei proceduri aprobate de ANRE;
 12. • h1) să li se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale şi să fie informaţi, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a înceta contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii contractuale sau modificări ale preţului de furnizare notificate de către furnizor. Furnizorul şi, după caz, alţi operatori economici care au dreptul să încheie contracte bilaterale cu clienţii finali notifică clienţilor orice modificare a tarifelor/preţurilor, în mod direct şi în timp util, cu cel puţin treizeci de zile înainte de intrarea în vigoare a ajustării. În cazul în care contractul prevede o modificare viitoare a produsului sau a preţului ori o reducere, acest lucru se indică pe factură, împreună cu data de la care are loc modificarea;
 13. • h2) să denunţe orice contract în cazul în care nu acceptă noile condiţii/clauze notificate de către furnizorul de energie electrică;
 14. • h3) să primească informaţii transparente privind preţurile şi tarifele practicate, precum şi privind condiţiile/clauzele contractuale referitoare la accesul la serviciile oferite şi prestarea acestora de către operatorii economici din domeniul energiei electrice;
 15. • h4) să primească toate datele pertinente privind consumul în mod nediscriminatoriu în ceea ce priveşte costurile, eforturile sau timpul necesare pentru furnizarea acestor date;
 16. • h5) să beneficieze de mai multe modalităţi de plată, care nu discriminează în mod nejustificat între clienţi. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile şi să reflecte în mod adecvat consumul probabil. În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Orice diferenţă în ceea ce priveşte clauzele şi condiţiile trebuie să reflecte costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plată. Condiţiile generale trebuie să fie echitabile şi transparente, prezentate într-un limbaj clar şi uşor de înţeles, şi să nu includă bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienţilor, ca de exemplu, dar fără a se limita la documentaţia contractuală excesivă. Clienţii sunt protejaţi împotriva metodelor de vânzare incorecte sau înşelătoare;
 17. • h6) să beneficieze de proceduri transparente, simple şi ieftine de soluţionare a plângerilor. Clienţii au dreptul la un standard ridicat de furnizare a serviciilor şi de soluţionare a plângerilor de către furnizorul şi, după caz, operatorii licenţiaţi care încheie contracte cu clienţii finali de energie electrică. Soluţionarea extrajudiciară a litigiilor prevede rezolvarea corectă şi promptă a litigiilor în termen de 90 de zile şi un sistem de rambursare şi/sau compensare a sumelor reale datorate, în conformitate cu principiile enunţate în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile pentru soluţionarea extrajudiciară a diferendelor cu consumatorii; aceste proceduri se elaborează cu respectarea unei proceduri-cadru emise de ANRE;
 18. • h7) să fie informaţi cu privire la drepturile de care dispun în materie de servicii universale, atunci când au acces la aceste servicii, în temeiul dispoziţiilor prezentei legi;
 19. • h8) să deţină datele privind consumul propriu şi să poată acorda acces la datele de măsurare, prin înţelegere explicită şi în mod gratuit, oricărui furnizor licenţiat/agregator. Operatorii de reţea sunt obligaţi să furnizeze aceste date furnizorului sau agregatorului în cauză. Formatul de prezentare a datelor şi procedura de acces al furnizorilor, al agregatorilor şi al consumatorilor la aceste date sunt reglementate de ANRE. Nu se pot percepe costuri suplimentare în sarcina clienţilor pentru acest serviciu;
 20. • h9) să fie informaţi corespunzător cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale, suficient de frecvent, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea să îşi regularizeze propriul consum de energie electrică. Informaţiile respective sunt comunicate la intervale de timp corespunzătoare, ţinându-se seama de capacitatea echipamentelor de măsurare ale clientului şi de produsul energetic în cauză. Furnizorul acordă astfel de facilităţi luând în considerare în mod corespunzător raportul eficienţă-cost al acestor măsuri. Nu se pot percepe costuri suplimentare în sarcina consumatorilor pentru acest serviciu;
 21. • h10) să primească un decont final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului;
 22. • h11) să participe în cadrul unui sistem de schimbare colectivă a furnizorului;
 23. • i) să cumpere energie electrică de la un furnizor la alegere şi să încheie la alegere contracte cu unul sau mai mulţi furnizori de energie în acelaşi timp, pentru un singur loc de consum, cu condiţia de a se stabili punctele necesare de conectare şi de măsurare;
 24. • i1) să încheie contracte de energie electrică la preţuri dinamice, cu cel puţin un furnizor şi cu oricare furnizor care are peste 200.000 de clienţi finali, cu condiţia să aibă un sistem de contorizare inteligentă;
 25. • i2) să primească informaţii despre avantajele, costurile şi riscurile unor astfel de contracte de energie electrică la preţuri dinamice, inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un sistem de contorizare inteligentă;
 26. • j) să supună soluţionării ANRE divergenţele rezultate din derularea contractelor încheiate în sectorul energiei electrice, inclusiv litigiile dintre participanţii la piaţă implicaţi în agregare şi alţi participanţi la piaţă, precum şi cele rezultate din responsabilitatea pentru dezechilibre, în baza unor proceduri elaborate de ANRE;
 27. • k) să beneficieze de serviciile unui mediator, în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea soluţionării extrajudiciare a litigiilor apărute pe piaţa de energie electrică;
 28. • l) să denunţe unilateral contractul de furnizare, în condiţiile art. 58 alin. (3);
 29. • m) să încheie contracte de agregare cu participanţii la piaţă implicaţi în agregare, inclusiv agregatori independenţi, fiind deplin informaţi în prealabil cu privire la clauzele şi condiţiile contractuale oferite de aceştia, fără a fi necesar acordul furnizorului sau vreunui alt participant la piaţă. Furnizorul nu le poate impune clienţilor obligaţii, proceduri sau tarife tehnice şi administrative discriminatorii în funcţie de încheierea sau neîncheierea de către aceştia a unui contract cu un participant la piaţă implicat în agregare, nici nu poate impune plăţi, sancţiuni sau alte restricţii contractuale nejustificate în contractul de furnizare;
 30. • n) să primească gratuit, cel puţin o dată pentru fiecare perioadă de facturare, în cazul în care clientul solicită acest lucru, toate datele relevante referitoare la consumul dispecerizabil sau datele referitoare la energia electrică furnizată şi vândută.

Clienţii casnici, întreprinderile mici şi microîntreprinderile au dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică sau participantul la piaţă implicat în agregare, fără niciun comision de schimbare.


Furnizorii de energie electrică sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare pot percepe clienţilor finali comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată şi cu preţuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final.


Comisioanele de încetare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 1. a) să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului;
 2. b) să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care clientul l-a semnat;
 3. c) să fie proporţionale şi să nu depăşească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau participantului la piaţă implicat în agregare prin rezilierea contractului, inclusiv costurile oricărei investiţii sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv. Sarcina probei privind pierderile economice directe revine furnizorului sau participantului la piaţă implicat în agregare, iar respectarea de către furnizori sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare a principiilor de stabilire a comisioanelor prevăzute prin prezentul alineat este monitorizată de ANRE.

Obligațiile clientului final de energie electrică

În conformitate cu Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată, art. 61, clientul final de energie electrică are următoarele obligații:

 • • Clientul final de energie electrică răspunde pentru daunele dovedite cauzate furnizorului/operatorului de reţea din culpa sa.
 • • Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de către clientul final poate atrage suportarea următoarelor consecinţe, după caz:
  1. i) penalizări;
  2. ii) sistarea temporară a furnizării energiei electrice;
  3. iii) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.
 • • În cazul intervenţiilor asupra instalaţiilor electrice de către persoane neautorizate, operatorul de reţea este îndreptăţit să întrerupă alimentarea cu energie electrică, în conformitate cu reglementările specifice ale ANRE.
 • • În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare, clientul final este obligat să constituie o garanţie financiară, conform prevederilor.
 • • Clientul final de energie electrică cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de cel puţin 1.000 kVA este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.
 • • Clienţii finali au obligaţia plăţii contravalorii facturilor pentru energia electrică şi pentru serviciile de care beneficiază la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate între părţi.
 • • Pentru garantarea plăţilor facturilor la energia electrică, furnizorii de ultimă instanţă pot solicita clienţilor constituirea de garanţii financiare, numai în condiţiile stabilite de reglementările emise de autoritatea competentă.

În vederea emiterii facturilor de regularizare, clientul final casnic are obligaţia de a permite accesul reprezentantului operatorului de distribuţie la grupul de măsurare.

 • Modalitate de facturare

In primele 15 zile calendaristice dupa finalizarea lunii de consum, Furnizorul va comunica Clientului, la adresa de corespondenta/adresa de comunicare a facturilor identitificata in partea introductiva a Contractului, factura fiscala aferenta obligatiilor de plata ale Clientului pentru luna de consum la care se refera, si care va cuprinde:

 • contravaloarea cantitatii de energiei electrica activa consumata/estimata in luna contractuala si a cotei estimate de Certificate verzi;
 • contravaloarea cantitatii de energie electrica reactiva corespunzatoare valorii facturate de Operatorul de distributie pentru neincadrarea in cosφ=0.9 - conform inregistrarilor punctelor de masura (contorilor);
 • contravaloarea pierderilor de energie activa si reactiva (datorate necoincidentei intre punctul de delimitare si punctul de masurare-conform aviz tehnic de racordare) facturate de Operatorul de distributie in baza de calcul mentionata in reglementarile legale in vigoare si/sau contractului incheiat cu acesta;
 • alte elemente obligatorii stabilite prin reglementarile legale.

Furnizorul va emite o factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, in anul calendaristic urmator, dupa data la care A.N.R.E. va comunica valoarea cotei obligatorii de Certificate verzi, iar regularizarea se efectueaza corespunzator cu consumul de energie electrica efectiv realizat de Client.

 • Modalitatea de masurare

Energia electrica furnizata potrivit Contractului se masoara potrivit Codului de masurare a energiei electrice, aprobat de A.N.R.E.

3.3 Continutul facturii:

 1. a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o adresă de e-mail;
 2. b) datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum şi adresa de facturare, în cazul în care aceasta este diferită faţă de adresa locului de consum;
 3. c) codul de identificare a locului de consum;
 4. d) codul unic de identificare a punctului de măsurare;
 5. e) numărul şi data emiterii facturii;
 6. f) perioada de facturare;
 7. g) cantitatea de energie electrică facturată;
 8. h) data scadentă a plăţii;
 9. i) unităţile de măsură şi preţurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;
 10. j) preţul energiei electrice, exprimat în lei/kWh sau lei/MWh;
 11. k) componentele incluse în preţul unitar pentru furnizarea energiei electrice, cu precizarea celor care sunt reglementate sau o referinţă cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;
 12. l) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat;
 13. m) penalităţi de întârziere specificate în contract pentru întârzierea la plată a facturii;
 14. n) intervalul de timp şi modalitatea prin care clientul poate transmite indexul autocitit;
 15. o) indexul grupului de măsurare folosit la începutul şi sfârşitul perioadei de facturare pentru determinarea cantităţii de energie electrică; în cazul clientului final la care intervalul de citire de către OR este mai mare decât perioada de facturare se va preciza modul prin care a fost determinat indexul, respectiv citire de către OR/autocitire de către clientul final/estimare pe baza convenţiei de consum/istoric de consum;
 16. p) certificate verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA, acciza şi alte taxe prevăzute de legislaţia în vigoare;
 17. q) valoarea totală de plată, inclusiv cu TVA;
 18. r) modalităţile de plată a facturii;
 19. s) datele de contact ale punctului unic de contact/punctelor de informare regională/locală ale furnizorului;
 20. t) numărul de telefon pus la dispoziţie de către OR la care este racordat locul de consum la care clientul final poate sesiza direct OR întreruperile în alimentarea cu energie electrică;
 21. u) intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR;
 22. v) informaţii privind posibilitatea schimbării furnizorului;
 23. w) informaţii privind drepturile clienţilor finali în ceea ce priveşte soluţionarea alternativă a litigiilor, inclusiv datele de contact ale entităţii responsabile;
 24. x) obligaţii de plată neachitate, dacă este cazul.
 • Mijloace de plata

Prin transfer bancar, cu datele de identificare din factura (denumire Client final, numar si data factura) in oricare din conturile:

OTP BANK ROMANIA: RO04OTPV0000000000735476, beneficiar RENOVATIO TRADING SRL
RAIFFEISEN BANK: RO96RZBR0000060006883434, beneficia RENOVATIO TRADING SRL

5.1. În vederea furnizării energiei electrice, clientul final parcurge următoarele etape:

 1. a) în cazul unui loc de consum nou, clientul final obţine avizul tehnic de racordare sau, după caz, certificatul de racordare al locului de consum la reţeaua electrică de interes public, conform prevederilor reglementarilor în vigoare, după care se adresează unui furnizor de energie electrică şi procedează conform prevederilor lit. b) şi c);
 2. b) în cazul unui loc de consum existent, clientul final poate alege una dintre ofertele-tip publicate de furnizor sau poate solicita acestuia o ofertă personalizată, negociabilă, privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare sau poate recurge la selectarea ofertei furnizorului prin proceduri specifice de licitaţie/achiziţie publică;
 3. c) după ce clientul final acceptă condiţiile de furnizare propuse de furnizor în maximum 5 zile de la data transmiterii de către clientul final a documentelor prevăzute la punctul 5.2., părţile încheie contractul de furnizare a energiei electrice.

5.2. Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se realizează pe baza:

 1. a) acordului solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 2. b) copiei actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;
 3. c) declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului:

(i) privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc.);

(ii) privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.

5.3. Durata contractului

Contractul de furnizare încheiat pe piaţa concurenţială este valabil pentru o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă determinată convenită de părţi.

5.4. Contractul inceteaza in urmatoarele cazuri:

 1. La expirarea Duratei Contractului, daca nu se prevede intr-un mod diferit;
 2. Prin acordul scris al Partilor, conform prevederilor Contractului sau prin inscris separat;
 3. Prin denuntare unilaterala de catre Client, in baza unui preaviz scris comunicat Furnizorului cu cel putin 21 (douazecisiuna) de zile calendaristice inaintea datei incetarii efective; initierea procedurii schimbarii Furnizorului, in conditiile legii, are valoarea denuntarii unilaterale a Contractului de catre Client;
 4. Prin denuntare unilaterala de catre Furnizor, in baza unui preaviz scris comunicat Clientului cu cel putin 21 (douazecisiuna) de zile calendaristice inaintea datei incetarii efective, in cazul in care Clientul are calitatea de client noncasnic (in sensul definitiei prevazute la art. 3, pct.14 din Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare);
 5. Prin reziliere, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate de o Parte, in conditiile Contractului;
 6. In alte cazuri expres prevazute de lege si/sau prevederile prezentului Contract.
 • Rezilierea Contractului din culpa Clientului se poate realiza in urmatoarele cazuri:
  • neplata, in tot sau in parte, a oricarei sume datorate acestuia in baza Contractului si/sau a oricaror sume datorate in temeiul altor contracte incheiate cu Furnizorul, precum si in cazul intarzierii, in mod repetat, la plata oricaror sume datorate Furnizorului la scadenta conform Contractului; pentru scopul prezentei clauze, prin intarziere
  • repetata se intelege intarzierea la plata de cel putin doua ori intr-un interval de timp de 3 (trei) luni;
  • in caz de consum fraudulos de energie electrica, constatat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
 1. prin incetarea dreptului de folosinta al Clientului pentru locului/locurilor de consum care fac obiectul Contractului, in termen de 5 (cinci) zile Calendaristice de la pierderea acestei calitati/dreptului de folosinta;
  • oricare din informatiile, declaratiile sau asigurarile furnizate de Client, atat anterior incheierii Contractului cat si la data sau ulterior incheierii Contractului, a fost sau devine incompleta si/sau neadevarata, in tot sau in parte, in orice moment, oricand pe Durata Contractului;
  • in cazul incalcarii de catre Clientul a oricaror alte obligatii asumate potrivit Contractului;
  • in cazul incalcarea oricarei reglementari legale;
  • alte situatii expres prevazute de actele normative in vigoare.

In cazul survenirii oricareia dintre cazurile de reziliere prevazute la aceasta clauza, Contractul se desfiinteaza de drept, fara punere in intarziere, si fara indeplinirea unor formalitati prealabile sau interventia instantelor de judecata, in baza declaratiei de reziliere scrisa a Furnizorului, comunicata Clientului cu cel putin 15 (cincisprezece) zile calendaristice in prealabil datei incetarii Contractului.

 • Rezilierea Contractului din culpa Furnizorului se poate realiza in urmatoarele situatii:
  • anularea de catre Autoritatea competenta a licentei de furnizare;
  • neindeplinirea, in mod repetat, a obligatiei de furnizare a energiei electrice, din culpa Furnizorului;
  • alte situatii expres prevazute de actele normative in vigoare.

Rezilierea Contractului din culpa Furnizorului se realizeaza cu notificarea prealabila scrisa a Furnizorului, prin care Clientul va pune in vedere Furnizorului sa remedieze obligatia incalcata intr-un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data notificarii. Daca incalcarea Contractului nu va fi remediata de catre Furnizor in termenul de remediere, Clientul are dreptul de a rezilia Contractul.

 • • Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • • Ordinul A.N.R.E. nr. 83/2021 privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • • Ordinul A.N.R.E. nr. 3/2022 modificat de Ordinul A.N.R.E. nr. 109/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale;
 • • Ordinul A.N.R.E. nr. 5/2023 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;
 • • Ordinul A.N.R.E. nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • • Ordinul A.N.R.E. nr. 16/2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plângerilor clientilor finali;
 • • Ordinul A.N.R.E. nr. 128/2020 pentru aprobarea Procedurii privind solutionarea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in sectorul energiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • • Ordinul A.N.R.E. nr. 13/2023 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condițiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal și a modelului de factură aplicabil clienților casnici

Eficiență Energetică – Prioritate a Uniunii Europene

Sursă Informații - Parlamentul European, Fișe Descriptive despre Uniunea Europeană

Eficientizarea consumului și reducerea risipei de energie este deja o prioritate pentru UE. Ca perspectivă asupra evoluției acestei priorități, în 2007 liderii UE au stabilit un obiectiv de reducere a consumului anual de energie al UE cu 20 % până în 2020. În 2018, în pachetul „Energie curată pentru toți europenii” , s-a stabilit un nou obiectiv de reducere a consumului de energie cu cel puțin 32,5 % până în 2030.


După criza energetică declanșată de invadarea Ucrainei de către Rusia, Uniunea a convenit să își reducă rapid dependența de combustibilii fosili ruși cu mult timp înainte de 2030, prin accelerarea economiilor de energie. Măsurile de eficiență energetică sunt recunoscute nu doar ca un mijloc de a ajunge la aprovizionarea sustenabilă cu energie, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, de a îmbunătăți securitatea aprovizionării și de a reduce costurile la import, ci și ca mijloc de promovare a competitivității UE. Eficiența energetică este, prin urmare, o prioritate strategică pentru uniunea energetică, iar UE promovează principiul „eficiența energetică pe primul loc”.


În stadiul actual au loc dezbateri privind viitorul cadru de politici energetice pentru 2030 și pentru perioada de după 2030.


Inclusă în pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, Directiva privind eficiența energetică ((UE) 2018/2002) a intrat în vigoare în decembrie 2018 și a fost transpusă de statele membre în legislația națională până la 25 iunie 2020, cu excepția dispozițiilor privind contorizarea și facturarea care au avut un termen limită diferit (25 octombrie 2020).


„Eficiența energetică pe primul loc” este unul dintre principiile-cheie ale uniunii energetice pentru a garanta o aprovizionare cu energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri accesibile în UE. În directivă Comisia a propus un obiectiv ambițios în materie de eficiență energetică de 30 % până în 2030. În ianuarie 2018, Parlamentul a modificat propunerea Comisiei de revizuire a Directivei privind eficiența energetică pentru a face propunerea mai ambițioasă în ansamblu. În urma negocierilor cu Consiliul, în noiembrie 2018, s-a ajuns la un acord care stabilește obiectivul de reducere a consumului de energie primară și finală cu 32,5 % până în 2030 la nivelul UE (față de previziunile privind consumul de energie pentru 2030).


În termeni absoluți, consumul de energie al UE până în 2030 trebuie să fie de cel mult 1 128 și 846 de milioane de tone echivalent petrol pentru energia primară și respectiv cea finală, în raport cu proiecțiile de referință realizate în 2007. Directiva impunea, de asemenea, statelor membre să pună în aplicare măsuri de reducere a consumului lor anual de energie cu 4,4 % în medie până în 2030. Pentru perioada 2021-2030, fiecare țară din UE trebuie să elaboreze un plan național integrat privind energia și clima (PNIEC) pe 10 ani, care să descrie modul în care intenționează să își atingă obiectivele în materie de eficiență energetică pentru 2030.


În iulie 2021 Comisia a propus o primă revizuire a Directivei privind eficiența energetică, în cadrul pachetului „Punerea în aplicare a Pactului verde european” și în conformitate cu noul său obiectiv climatic ambițios de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră ale UE cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, și de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Aceasta a propus creșterea obiectivului anual obligatoriu al UE de reducere a eficienței energetice la cel puțin 9 % până în 2030, măsurat în raport cu proiecțiile de referință actualizate realizate în 2020 sau în mod echivalent, pentru a crește obiectivele de reducere a eficienței energetice pentru consumul de energie primară și, respectiv, pentru consumul de energie finală la 39 % și, respectiv, 36 % până în 2030, măsurate în raport cu proiecțiile de referință inițiale realizate în 2007. În termeni absoluți, consumul de energie al UE până în 2030 în temeiul propunerii ar fi de maximum 1 023 și 787 de milioane de tone echivalent petrol pentru energia primară și respectiv cea finală până în 2030.


Propunerea a solicitat statelor membre să stabilească obiective naționale orientative de reducere a consumului de energie, a furnizat o formulă statelor membre pentru a-și calcula contribuțiile, a introdus mecanisme automate consolidate de reducere a decalajelor și a dublat obligația statelor membre de a realiza noi economii anuale de energie la 1,5 % din consumul final de energie în perioada 2024-2030. Propunerea a introdus și cerințe exemplare pentru clădirile publice, cum ar fi un obiectiv anual de reducere a consumului de energie cu 1,7 % pentru sectorul public și un obiectiv de renovare de cel puțin 3 % din suprafața totală a clădirilor administrației publice, a propus atenuarea sărăciei energetice prin acordarea de prioritate clienților vulnerabili și a introdus obligații de audit și cerințe de competență tehnică, în special pentru marii consumatori de energie.


În mai 2022, având în vedere că Uniunea trebuie să elimine dependența de importurile de energie din Rusia, prețurile la energie sunt mari și condițiile de pe piața energiei s-au modificat, Comisia a propus a doua revizuire a Directivei privind eficiența energetică, mărind și mai mult obiectivul obligatoriu de reducere a eficienței energetice de la 9 % la 13 % sau în mod echivalent, pentru a crește obiectivele de reducere a eficienței energetice pentru consumul de energie primară și, respectiv, pentru consumul de energie finală la cel puțin 41 % și, respectiv, 39 % până în 2030, măsurate în raport cu proiecțiile de referință inițiale realizate în 2007. În termeni absoluți, consumul de energie al UE până în 2030 în temeiul propunerii ar fi de maximum 980 și 750 de milioane de tone echivalent petrol pentru energia primară și respectiv cea finală până în 2030. Propunerea a detaliat, de asemenea, schimbările de comportament pe termen scurt pentru a reduce cererea de gaze și petrol cu 5 % și a încurajat statele membre să demareze campanii de comunicare specifice care să vizeze gospodăriile și industria și să utilizeze măsuri fiscale pentru a favoriza economiile de energie, cum ar fi rate reduse ale taxei pe valoarea adăugată pentru sistemele de încălzire eficiente din punct de vedere energetic, izolarea clădirilor și aparatele și produsele aferente. Aceasta a stabilit, de asemenea, măsuri de urgență în cazul unei întreruperi grave a aprovizionării și a anunțat orientări privind criteriile de stabilire a priorităților pentru clienți și facilitarea unui plan coordonat la nivelul UE de reducere a cererii.

Cadrul general

1. Performanța energetică a clădirilor

a. Directiva privind performanța energetică a clădirilor


Directiva privind performanța energetică a clădirilor (2010/31/UE), modificată în 2018 (Directiva (UE) 2018/844), și Directiva privind eficiența energetică ((UE) 2018/2002) urmăresc să asigure că fiecare stat membru are un parc imobiliar foarte eficient din punct de vedere energetic și decarbonizate până în 2050.


Directiva privind performanța energetică a clădirilor (Directiva (UE) 2018/844) a introdus strategii obligatorii de renovare pe termen lung pentru statele membre pentru a sprijini renovarea parcului național de clădiri publice și private, transformându-l într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonizat până în 2050. A accelerat și transformarea clădirilor existente în „clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero” până în 2050, prevăzând ca toate clădirile noi să aibă un consum de energie aproape egal cu zero începând din 2021 și a sprijinit modernizarea tuturor clădirilor cu tehnologii inteligente.


La 15 decembrie 2021, Comisia a propus o revizuire a Directivei privind performanța energetică a clădirilor pentru a o alinia la obiectivul UE de reducere cu 55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră și la obiectivul său de a fi neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Revizuirea stabilește viziunea și prezintă instrumentele pentru realizarea unui parc imobiliar cu emisii zero până în 2050, introduce o nouă definiție a clădirilor cu emisii zero și rafinează definițiile existente, cum ar fi „clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero” și „renovarea aprofundată”. Aceasta înlocuiește strategiile de renovare pe termen lung cu planuri naționale de renovare a clădirilor, mai operaționale și supuse unei mai bune monitorizări, care urmează să fie prezentate până la 30 iunie 2024. Aceasta mărește standardele energetice minime, impunând ca toate clădirile noi din UE să aibă emisii zero începând din 2030 și toate clădirile publice noi începând cu 2027, toate clădirile nerezidențiale din clasa de performanță energetică G să fie renovate pentru a ajunge cel puțin la clasa F până în 2027 și la clasa E până în 2030, iar toate clădirile rezidențiale să ajungă cel puțin la clasa F până în 2030 și la clasa E până în 2033. Revizuirea asigură standarde naționale comparabile pentru certificatele de performanță energetică până în 2025, introduce pașapoarte de renovare voluntare până în 2024 și un indicator al gradului de pregătire pentru soluții inteligente până în 2026 și oferă sprijin financiar pentru atenuarea sărăciei energetice.


La 18 mai 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia și în conformitate cu planul REPowerEU, Comisia a modificat Directiva privind performanța energetică a clădirilor prin consolidarea sprijinului pentru energia solară în clădiri, inclusiv o instalare obligatorie selectată și etapizată a panourilor de energie solară pe acoperiș (inițiativa privind acoperișurile solare).


  b. Strategia privind valul de renovări ale clădirilor


În octombrie 2020, Comisia a publicat o nouă strategie de stimulare a renovării, intitulată „Un val de renovări pentru Europa – ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai”, care vizează cel puțin dublarea ratelor de renovare în următorii 10 ani și asigurarea faptului că renovările duc la o utilizare mai eficientă a energiei și a resurselor. Inițiativa „Valul de renovări ale clădirilor” se bazează pe măsurile convenite în cadrul pachetului „Energie curată pentru toți europenii”, în special pe cerința ca fiecare țară din UE să publice o strategie pe termen lung de renovare a clădirilor, precum și pe aspectele legate de clădiri ale planurilor naționale privind energia și clima ale fiecărei țări din UE.


2. Cogenerarea

În cadrul pachetului privind uniunea energetică, Comisia a lansat o strategie a UE pentru încălzire și răcire la 16 februarie 2016. Strategia includea planuri pentru sporirea eficienței energetice a clădirilor, îmbunătățirea legăturilor dintre sistemele de energie electrică și sistemele de încălzire centralizată, ceea ce ar crește foarte mult gradul de utilizare a energiei regenerabile, precum și pentru încurajarea reutilizării căldurii și a răcirii reziduale generate de industrie. Dispozițiile legislative pentru această strategie au fost incluse în pachetul „Energie curată pentru toți europenii”.


Directiva privind eficiența energetică ((UE) 2018/2002) obligă statele membre să evalueze și să comunice Comisiei potențialul cogenerării cu randament ridicat și al rețelelor de încălzire și răcire centralizate de pe teritoriul lor și să realizeze o analiză privind costurile și beneficiile bazată pe condițiile climatice, fezabilitatea economică și adecvarea tehnică (cu anumite excepții).


Propunerea Comisiei de revizuire a Directivei privind eficiența energetică introduce o planificare și o monitorizare mai stricte ale evaluărilor cuprinzătoare, definiții revizuite ale încălzirii și răcirii centralizate eficiente și criterii suplimentare pentru emisiile specifice din cogenerarea cu randament ridicat (270 g CO2/kWh).


În mai 2022, un amendament privind performanța energetică a clădirilor obligă statele membre să promoveze instalarea de panouri solare pe clădiri.


3. Eficiența energetică a produselor

În ceea ce privește eficiența energetică a produselor, la nivelul UE s-au introdus mai multe măsuri, inclusiv:

 1. • indicarea, prin etichetare și informații standard referitoare la produse, a consumului de energie și de alte resurse al produselor legate de energie, care intră sub incidența Regulamentului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică (Regulamentul (UE) 2017/1369). Regulamentul, publicat în iulie 2017, stabilește un nou cadru pentru etichetarea energetică în vederea definirii unor termene pentru înlocuirea actualelor clase A+, A++ și A+++ cu o scară de la A la G, care este în uz din martie 2021;
 2. • stabilirea de cerințe de proiectare ecologică pentru produsele cu impact energetic care intră sub incidența Directivei-cadru 2009/125/CE, de reformare a Directivei 2005/32/CE, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/28/CE; regulamentele de punere în aplicare acoperă o gamă largă de produse.

La 23 februarie 2021, Comisia a adoptat un amendament omnibus la regulamentele privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică publicate în 2019 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru diferite tipuri de produse.

Rolul Parlamentului European
 1. Parlamentul a solicitat în mod constant obiective mai ambițioase în domeniul eficienței energetice și reglementări mai stricte. În 2012, Parlamentul a jucat un rol-cheie în negocierea Directivei privind eficiența energetică și s-a asigurat că cerințele pentru strategiile de renovare a clădirilor naționale și auditul energetic obligatoriu pentru marile companii sunt menținute în compromisul final convenit cu Consiliul.

 2. La 23 iunie 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la raportul privind punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică și a conchis că directiva existentă, în ciuda faptului că oferă un cadru pentru reducerea cererii de energie, a fost pusă în aplicare deficitar și le-a solicitat statelor membre punerea ei în aplicare rapidă și integrală. În plus, Parlamentul a afirmat că o politică serioasă în domeniul eficienței energetice i-ar permite UE să își atingă obiectivele în materie de climă și de energie în conformitate cu Acordul de la Paris din 2016 convenit la COP 21 și ar contribui la îmbunătățirea securității energetice prin reducerea dependenței de sursele de energie externe. În noiembrie 2016, Comisia a prezentat o propunere de modificare a Directivei privind eficiența energetică.

 3. La 13 septembrie 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la o strategie a UE pentru încălzire și răcire, solicitând Comisiei să își concentreze acțiunile asupra măsurilor de eficiență energetică a clădirilor, în special în gospodăriile marcate de sărăcia energetică.
 4. La 17 ianuarie 2018, Parlamentul a adoptat o rezoluție în care solicită un obiectiv minim de creștere a eficienței energetice cu 35 % în UE până în 2030, mai mare decât obiectivul de 30 % propus de Comisie. Votul în plenul Parlamentului a susținut, de asemenea, obligațiile în materie de eficiență energetică prevăzute la articolul 7, care ar obliga țările UE să facă economii anuale de 1,5 % din consumul de energie.

 5. La 15 ianuarie 2020, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la Pactul ecologic european, solicitând să se revizuiască Directiva privind eficiența energetică și Directiva privind eficiența energetică a clădirilor, în concordanță cu obiectivul UE de a crește nivelul de ambiție în materie de climă, și să se fie pus în aplicare cu mai multă strictețe, prin intermediul unor obiective naționale obligatorii, acordând o atenție deosebită cetățenilor vulnerabili și ținând seama, în același timp, de nevoia de previzibilitate economică pentru sectoarele în cauză.

 6. La 17 septembrie 2020, Parlamentul a adoptat o rezoluție în favoarea maximizării potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE, solicitând Comisiei să elaboreze măsuri coerente pentru a stimula renovarea mai rapidă și mai profundă a clădirilor. Rezoluția a afirmat că sunt necesare cel puțin 75 de miliarde EUR pe an doar sub formă de stimulente financiare din partea UE pentru a se garanta că clădirile Europei vor fi suficient de eficiente din punct de vedere energetic până în 2050. În acest context, Parlamentul a solicitat să se acorde prioritate renovărilor pentru eficiența energetică în fiecare dintre fondurile relevante ale UE și a solicitat co-legiuitorilor să furnizeze finanțarea necesară pentru planul european de redresare economică.

 7. La 14 septembrie 2022, Parlamentul a adoptat un amendament referitor la revizuirea Directivei privind eficiența energetică, crescând ușor obiectivul UE privind eficiența energetică propus de Comisie în cadrul planului său RepowerEU, la cel puțin 13 % din consumul de energie finală până în 2030, față de previziunile din 2020. Aceasta este echivalentă cu obiectivele de reducere a consumului de energie finală și primară cu cel puțin 40 % și, respectiv, 42,5 % până în 2030, față de previziunile pentru 2007, sau față de limitele consumului de energie finală și primară de 740 de milioane de tone echivalent petrol și, respectiv, de 960 de milioane de tone echivalent petrol.

Eficienta energetica pe intelesul tuturor

Eficiența energetică a devenit un cuvânt cheie pentru ecologiști, politicieni, agenți de publicitate și companii energetice. O auzim peste tot în aceste vremuri conștiente de climă - și cu un motiv întemeiat. Cantitatea de energie pe care o folosim sau o risipim are un impact direct asupra mediului și asupra portofelelor noastre. Doar fiind conștienți de consumul nostru de energie și făcând câteva modificări simple, putem ajuta la economisirea de bani și la reducerea amprentei de carbon.

Dar ce înseamnă cu adevărat eficiența energetică, de ce este importantă și cum putem fi mai eficienți energetic?


Ce este eficiența energetică?


Energia despre care vorbim este gazul și energia electrică. A fi eficient din punct de vedere energetic este opusul irosirii de energie. Pur și simplu înseamnă să folosiți mai puțină energie pentru a efectua o acțiune - cum ar fi aprinderea unei lumini, utilizarea mașinii de spălat sau încălzirea casei.


Un exemplu clasic de dispozitiv eficient din punct de vedere energetic este becul simplu. Becul dvs. tradițional cu incandescență de 60w își irosește cea mai mare parte a energiei în căldură - în jur de 90%! Dar becurile moderne, cu economie de energie, utilizează mult mai puțină energie pentru a crea aceeași cantitate de lumină - 90% din energie fiind utilizată pentru lumină. Însăși definiția eficienței energetice!

Și nu numai becurile sunt eficiente din punct de vedere energetic. Fiecare aparat modern, de la televizoare la uscătoare, este acum eficient din punct de vedere energetic. Înlocuirea aparatelor vechi, ineficiente cu aparate eficiente din punct de vedere energetic vă poate economisi foarte mulți bani.


De ce este importantă eficiența energetică?


Eficiența energetică joacă un rol din ce în ce mai important în viața noastră, din 3 motive principale:


De ce eficiența energetică este bună pentru mediu


Respectarea mediului și eficiența energetică merg mână în mână. Cu cât consumăm mai multă energie, cu atât sunt emise mai multe emisii de carbon în atmosferă. Și, după cum știm, prea mult carbon provoacă schimbări climatice. Eficiența energetică vă va reduce amprenta de carbon, vă va economisi bani și va face lumea un loc mai bun pentru generațiile viitoare.

De ce eficiența energetică este benefică pentru economia globală


Economia globală se bazează în mare măsură pe petrol și gaze - astfel încât pe măsură ce aceste resurse scad, costurile lor cresc. Acest lucru provoacă dezechilibre financiare în întreaga lume și duce la sărăcie energetică în multe domenii ale societății.

De ce eficiența energetică este bună pentru soldul dvs. bancar


Nimeni nu dorește să plătească mai mult decât trebuie pentru necesități de zi cu zi, cum ar fi încălzirea și apa caldă - deci are sens să fii eficient din punct de vedere energetic. Alegerea aparatelor și a produselor eficiente din punct de vedere energetic este un bun început.


Cum pot fi mai eficient din punct de vedere energetic?


 1. Regula numărul unu pentru economisirea energiei electrice este: nu lăsați aparatele în regim de așteptare. Nu uitați să opriți luminile când plecați!

 2. Inlocuiti becurile

Becurile de modă veche sunt probabil cel mai puțin eficient dispozitiv din casă. Treceți la becuri cu economie de energie LED și începeți să faceți economii imediat. Tehnologia lor superioară, calitatea luminii și acreditările de economisire a energiei au schimbat modul în care ne luminăm casele pentru totdeauna.

Înlocuirea acestor surse de iluminat reduce factura anuală de energie și poate elimina aproximativ 135 kg de CO2 de pe amprenta de carbon.


 1. Alegeți aparate eficiente din punct de vedere energetic

Alegerea unui aparat eficient din punct de vedere energetic este calea rapidă pentru economisirea de energie și bani.

 1. Izoleaza-ti casa/ sediul

Izolația este un mod sigur de a vă face casa mai caldă și mai eficientă din punct de vedere energetic și de a reduce facturile de energie. O mare parte din ceea ce puteți face este destul de ieftin și va da roade într-un an sau doi.

 1. Reduceți costul încălzirii locuinței

Gândiți-vă la alte moduri în care ați putea fi capabil să vă încălziți casa mai eficient. Cum ar fi instalarea încălzirii prin pardoseală, care ar putea fi mai eficientă decât radiatoarele tradiționale.

Folosiți un contor și un termostat inteligente sau investiti intr-o Casă pasivă!


 1. Pentru sfaturi utile privind măsuri practice de îmbunătățire a eficienței energetice vă invităm să consultați Ghidul Clientului Final alcătuit de echipa Renovatio Trading S.R.L.!

Pentru mai multe detalii si informatii puteti consulta site-ul ANRE

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia

Nu, pe durata derularii procesului de schimbare a furnizorului este asigurata continuitatea in alimentarea cu energie electrica / gaze naturale a locului de consum.

Navigheaza la inceputul paginii